Tháng 04-2020: dự án đang nhận giữ chỗ (500 triệu/1 căn hộ) cho giai đoạn 3.

Additional menu